Yayınlarımız
Anonim Ortaklıklar Hukuku II. Cilt

Dr. Aydın Çelik, Prof. Dr. Güzin Üçışık İstanbul 2022 Ocak  
ISBN 9786258038781 I. Hamur
Satın almak için buraya tıklayınız! 814 Sayfa

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Hukukunun diğer alanlarında olduğu gibi anonim şirket konusunda da birçok yenilik ve değişiklikler getirmiştir. Sadece halka açık anonim şirketler açısından değil halka kapalı anonim şirketler açısından da kayıtlı sermaye sistemine geçiş imkanı benimsenmesi, paysahiplerinin ve yöneticilerin prensip olarak şirkete karşı borçlanmalarının yasaklanması, şirketin borca batık olması halinde iflastan kurtulmak amacıyla iflas erteleme kurumunun yerine konkordato talebinde bulunabilme imkanının getirilmesi, şirketin kendi paylarını iktisap ve rehin olarak kabul etmesi yasağına, esas ve çıkarılmış sermayesinin onda birini aşmayacak şekilde iktisap edebilmesine imkan tanınarak yeni ve önemli bir istisna öngörülmesi, sermaye artırım kararlarının üç ay içinde tescil edilmemesi halinde geçersiz kılınması, yeni çıkarılacak tahvillerin vb. borçlanma araçlarının alacaklılarını şirketin paysahiplerine dönüşmelerini amaçlayan ve bu yolla şirkete sermaye sağlayan yani, finansmana yardımcı olan ve çalışanlar için pay senedi çıkarılmasına olanak veren bir sermaye artırım yöntemi olan şarta bağlı sermaye artırımı imkanının getirilmesi, pay senetlerinin devrinin kısıtlanması; yani bağlam rejiminin borsa dikkate alınarak yeniden oluşturulması, haklı nedenlerin varlı halinde bir takım şartlarla paysahibinin ortaktan çıkması, çıkarılması veya şirketin feshi imkanlarının tanınması, ek tasfiye ve tasfiyeden dönme kurumunun getirilmesi, 1956 tarihli Türk Ticaret Kanunu’nda kollektif şirketlerin tasfiyesine ilişkin hükümlere atıf yapılmak suretiyle dağınık bir şekilde düzenlenen anonim şirketin tasfiyesinin anonim şirketin sorma erme ve tasfiyesini düzenleyen Türk Ticaret Kanununun onuncu bölümünde derli toplu bir düzenlemeye kavuşturulması, bu çalışmamız açısından getirilen yeni düzenlemelerden bir kısmıdır.

Bu çalışmada pay ve pay sahipliği, esas sözleşmenin değiştirilmesi, sermayenin artırılması ve azaltılması, yedek akçeler ve kar payı dağıtımı, sona erme ve tasfiye hükümleri doktrin ve yargı kararları ışığında ele alınarak tüm yönleriyle incelenmiş ve ortaya çıkan problemlere çözümler getirilmiştir.İÇİNDEKİLER

PDF İNDİR! Buradan daha rahat incelemek için bilgisayarınıza PDF Dosyası olarak indirebilirsiniz!

ÖNSÖZ .......................................................................................................................... 5
İÇİNDEKİLER.................................................................................................................. 7
KISALTMALAR ............................................................................................................. 27
BİRİNCİ BÖLÜM
PAY VE PAYSAHİPLİĞİ
§ 1. PAY KAVRAMI PAY TÜRLERİ VE PAY DEFTERİ ..............................................33
I. PAY KAVRAMI VE PAYA İLİŞKİN İLKELER .................................................... 33
A. PAY KAVRAMI...................................................................................... 33
1. Esas Sermayenin Belirli Bir Bölümü Olarak Pay............................ 34
2. Pay Sahipliği Anlamında Pay ........................................................ 34
3. Pay (Hisse) Senedi Anlamında Pay ............................................... 37
B. PAYA İLİŞKİN İLKELER .......................................................................... 38
1. Pay Sayısının Sabit Olması............................................................ 38
2. Payın Asgari Bir İtibari Değere Sahip Olması................................ 39
3. Payın Tescil ile Oluşması............................................................... 42
4. Her Payın Diğer Paylardan Bağımsız Olması................................. 43
5. Payın Şirkete Karşı Bölünememesi............................................... 44
6. Payın Eşit Haklar Sağlaması.......................................................... 45
7. Payın Müşterek veya İştirak Halinde Mülkiyete Konu
Olabilmesi .................................................................................... 46
8. Payın Serbestçe Devredilebilmesi ................................................ 46
9. Payın Her Tür İşlemin Konusu Yapılabilmesi ................................ 47
10. Payın Senede Bağlanmasının Payda Değişiklik Meydana
Getirmemesi................................................................................. 48
II. PAY TÜRLERİ .............................................................................................. 49
A. NAKİT- AYIN KARŞILIĞI PAY................................................................. 49
1. Nakit Karşılığı Pay......................................................................... 50
2. Ayın Karşılığı Pay .......................................................................... 50
B. OY HAKKI OLAN- OY HAKKINDAN YOKSUN PAY.................................. 52
C. İTİBARİ DEĞERİ OLAN PAY- PRİMLİ (AGİOLU) PAY .............................. 54
D. İMTİYAZLI PAY- ADİ PAY.......................................................................56
E. BEDELLİ- BEDELSİZ PAY........................................................................56
F. SENETSİZ (ÇIPLAK) PAY ........................................................................57
1. Genel Olarak .................................................................................57
2. Bağlı Nama Yazılı Pay ....................................................................59
III. PAY SENETLERİ............................................................................................61
A. GENEL OLARAK ....................................................................................61
B. PAY SENETLERİNİN TÜRLERİ ................................................................63
1. Nama Yazılı Pay Senetleri..............................................................63
2. Bağlı Nama Yazılı Pay Senetleri .....................................................65
3. Hamiline Yazılı Pay Senetleri.........................................................65
C. PAY SENEDİ ÇIKARMA ZORUNLULUĞU................................................65
1. Hamiline Yazılı Pay Senedi Çıkarma Zorunluluğu..........................66
2. Nama Yazılı Pay Senedi Çıkarma Zorunluluğu...............................66
3. Halka Açık Şirketlerde Pay Senedi Çıkarma Zorunluluğu ..............67
a. Borsada İşlem Görmeyen Şirketlerde Pay Senedi
Çıkarma Zorunluluğu..............................................................67
b. Borsada İşlem Gören Şirketlerde Pay Senedi Çıkarma
Zorunluluğu............................................................................68
D. PAY SERTİFİKALARI...............................................................................69
E. İLMÜHABER .........................................................................................69
IV. PAY BENZERİ DİĞER MENKUL KIYMETLER..................................................70
A. İNTİFA SENETLERİ ................................................................................70
1. Genel Olarak .................................................................................70
2. Katılma İntifa Senetleri .................................................................76
B. BORÇLANMA SENETLERİ......................................................................77
1. Borçlanma Senetlerinin Türleri .....................................................80
a. Tahviller..................................................................................80
b. Finansman Bonoları ...............................................................87
c. İpoteğe ve Varlığa Dayalı Senetler .........................................88
d. Kuponlar.................................................................................91
e. Kar Zarar Ortaklığı Senetleri...................................................91
f. Gelir Ortaklığı Senetleri..........................................................92
g. Opsiyon Senetleri ...................................................................93
2. Borçlanma Senedi Çıkarma Şartları...............................................94