Yayınlarımız
Anonim Ortaklıklarda Dış Denetim

Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Tezi    
Aydın ÇELİK   İstanbul 2004

Küçük tasarruf sahiplerinin bir araya gelerek ekonomik kaynak yaratmalarına olanak veren anonim ortaklıklar, ticari hayatta büyük bir öneme sahiptirler. Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak açısından, bu ortaklıkların denetimi gittikçe önem kazanmaktadır.

Anonim ortaklıklarda denetim konusuna, bir çok eserde değinilmesine karşın, dış denetim ve özellikle de Türk Ticaret Kanunu açısından yapılan dış denetim konusu, yayınlanmış bir iki çalışma dışında detaylı olarak ele alınmamıştır.

Gerçekleşmiş olan mevzuat değişiklikleri ve anonim ortaklıklarla ilgili diğer gelişmeleri de dikkate alarak ele aldığımız çalışmamızda, denetim ile ilgili eksiklikleri gidermeye yönelik bir katkıda bulunmaya çalıştık. Bu amaçla, konuyla ilgili doktrin eleştiri ve görüşleri ile Yargıtay kararlarına geniş ölçüde yer vererek karşılaştırma yapma ve görüş belirtme yoluna gittik. Böylece dış denetim ile ilgili eksiklikleri ve problemleri dile getirerek, bunların giderilmesi için çözüm yolları araştırdık.

Ekonomik hayatta büyük öneme sahip anonim ortaklıklar hukukuna katkıda bulunma heyecanı, bizi motive eden büyük bir unsur olmuştur. Asistanı ve öğrencisi olmakla büyük bir onur duyduğum hocam Doç. Dr. Mehmet BAHTİYAR’a, tezin hazırlanması sırasında taslakları büyük bir sabırla ve titizlikle inceleyerek yapıcı eleştiri ve görüşleriyle katkıda bulunması nedeniyle en içten şükranlarımı sunarım.

Ortaköy, Haziran 2004
Dr. Aydın ÇELİKİÇİNDEKİLER

PDF İNDİR! Buradan daha rahat incelemek için bilgisayarınıza PDF Dosyası olarak indirebilirsiniz!

ÖNSÖZ
İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR
GİRİŞ
A. KONUNUN TAKDİMİ
B. KONUNUN ELE ALINIŞI VE SINIRLANDIRILMASI

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK DENETİM AMACI VE TÜRLERİ

1. GENEL OLARAK DENETİM
I. DENETİM KAVRAMI
II. DENETİMİN AMACI VE ÖNEMİ
III. DENETİMİN SINIFLANDIRILMASI
A. DENETİMİN KAPSAMI BAKIMINDAN
1. Geniş Anlamda Denetim
2. Dar Anlamda Denetim
B. DENETİMİN BİÇİMİ BAKIMINDAN
1. Şekli Denetim
2. Maddi Denetim
C. DENETİMİ YAPANLAR BAKIMINDAN
1. İç Denetim
a) Geniş anlamda iç denetim
b) Dar anlamda iç denetim
2. Dış Denetim
a) Geniş anlamda dış denetim
b) Dar anlamda dış denetim
c) Halka arzın denetimi
d) Özel konulu anonim ortaklıkların denetimi

2. ANONİM ORTAKLIKLARDA DIŞ DENETİM
I. DIŞ DENETİMİN NEDENLERİ VE AMAÇ
II. GENİŞ ANLAMDA DIŞ DENETİM
III. DAR ANLAMDA DIŞ DENETİM

İKİNCİ BÖLÜM
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞININ DENETİMİ

3. KURULUŞTA VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE İZİN
I. GENEL OLARAK
II. KURULUŞTA İZİN
A. İZİN İSTEME USULÜ
B. İNCELEMENİN NİTELİĞİ
III. ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE İZİN
A. İZİN İSTEME USULÜ
B. İZNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

4.ORTAKLIĞIN FAALİYETİ SIRASINDA DENETLENMESİ
I. DENETİM YAPILIRKEN ESAS ALINAN HÜKÜMLER
A. ORTAKLIKLARIN DENETİMİNE DAİR TÜZÜK
B. KOMİSER YÖNETMELİĞİ
C. BAKANLIK TEŞKİLAT KANUNU
D. 1330 (1916) TARİHLİ MUVAKKAT KANUNU
E. BANKALAR KANUNU
F. SİGORTA MURAKABE KANUNU
II. BAKANLIK MÜFETTİŞİNİN DENETİMİ
A. DENETİMİN ŞEKLİ
B. DENETİMİN KAPSAMI
C. DENETİMİN SONUÇLARI
1. Suç İhbarı
2. Fesih Davası
3. Gündeme Madde Koydurmak
III. BAKANLIK KOMİSERİNİN DENETİMİ
A. GENEL OLARAK
B. KOMİSER DENETİMİNİN NİTELİĞİ
C. KOMİSERİN DENETİM YETKİSİ
1. Komiserin Toplantı Başlamadan Önceki Görev ve Yetkileri
2. Komiserin Toplantı Sırasındaki Görev ve Yetkileri
3. Komiserin Toplantıdan Sonraki Görev ve Yetkileri

5. BAKANLIĞIN FESİH DAVASI AÇMA YETKİSİ
I. GENEL OLARAK
II. DAVA AÇMA NEDENLERİ
A. PAY SAHİPLERİ SAYISININ BEŞTEN AŞAĞIYA DÜŞMESİ
B. ZORUNLU ORGANLARDAN BİRİNİN BULUNMAMASI VEYA GENEL KURULUN TOPLANAMAMASI
C. KANUNA ANASÖZLEŞMEYE VEYA KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK
III. DEĞERLENDİRME

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SİCİL MEMURUNUN DENETİMİ

I. GENEL OLARAK
II. İNCELEMENİN KAPSAMI
A. YASAL ŞARTLARA UYGUNLUK
B. GERÇEĞE UYGUNLUK
C. KAMU DÜZENİNE UYGUNLUK
III. İNCELEMENİN SINIRI
IV. DEĞERLENDİRME

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KAMU TÜZEL KİŞİLERİ TARAFINDAN DENETİM KURULUNA ÜYE SEÇİLMESİ

I. GENEL OLARAK
II. SEÇİLEN ÜYENİN NİTELİĞİ
III. SEÇİLEN ÜYE İLE ORTAKLIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN NİTELİĞİ
IV. ÜYE SEÇME ŞARTLARI
A. SADECE KAMU TÜZEL KİŞİLERİNE YETKİ VERİLEBİLMESİ
B. ANASÖZLEŞMEYE HÜKÜM KONULMASI
C. FAALİYET KONUSUNUN KAMU HİZMETİ OLMASI
V. GENEL HÜKÜMLER KARŞISINDA ÖNGÖRÜLEN İSTİSNALAR
A. SEÇİM VE AZİL YETKİSİNİN KAMU TÜZEL KİŞİSİNDE BULUNMASI
1. Seçim
2. Azil
B. PAY SAHİBİ OLMA ZORUNLULUĞUNUN BULUNMAMASI
C. KAMU TÜZEL KİŞİLERİNİN SORUMLU TUTULMASI
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
KAYNAKÇA