Yayınlarımız
Sanatçı Hakları

Mehmet Şah Çelik İstanbul 2021  
ISBN 978-9750273483 Karton Kapaklı
Satın almak için buraya tıklayınız! 184 Sayfa

Eser sahibinin haklarının tarihsel süreci ile birlikte devam eden teknolojik gelişmeler ışığında yeniden yorumlanma ihtiyacı doğurmuştur. Eser sahibinin, eser üzerinde haklarının korunması ile birlikte yapılan ihlallere karşı başvurduğu hukuki yollar bu kapsamda değerlendirilmiştir. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümünde; fikir ve sanat eserlerinin tarihsel gelişimi, milletlerarası alanda ve Türk hukuk sistemindeki yeri ile fikir ve sanat eserleri kavramları incelenmiştir. İkinci bölümde; eser sahipliği ve eser sahiplerinin bağlantılı, mali ve manevi hakları üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde; eser sahibinin haklarının hukuk davaları ile korunması, açılacak davaların türü, görev ve yetki, zamanaşımı gibi konuları ayrıntılı olarak alınmıştır. Dördüncü bölümde; eser sahibinin haklarının cezai olarak korunması, açılacak olan ceza davalarında yapılacak işlemler ve suçun oluşması için aranan temel ceza ilkeleri üzerinde ayrıntılı bir inceleme yapılmıştır. Çalışma ile eser sahibinin haklarına ilişkin uygulamada mevcut hukuki sorunlara da farklı bir bakış açısı getirilmektedir.

Konu Başlıkları:

Fikir ve Sana Eserleri Hukuku
Eser Sahipliği Kavramı ve Hakları
Eser Sahibi Haklarının Hukuk Davaları Aracılığıyla Korunması
Eser Sahibinin Haklarının Ceza Hukuku Aracılığıyla KorunmasıİÇİNDEKİLER

PDF İNDİR! Buradan daha rahat incelemek için bilgisayarınıza PDF Dosyası olarak indirebilirsiniz!

Önsöz 5
Kısaltmalar 13
Giriş 15
Birinci Bölüm
FİKİR VE SANA ESERLERİ HUKUKU
I. TARİHSEL GELİŞİMİ 17
A. Ortaçağ Dönemi 17
B. İslam Hukuku Dönemi 17
C. İmtiyazlar 18
D. Yakınçağ ve Yeniçağ Dönemi 19
II. ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDE FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKU 21
A. Bern Sözleşmesi 21
B. Telif Hakları Evrensel Sözleşmesi 23
C. Roma Sözleşmesi 23
D. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Sözleşmesi 24
E. Dünya Ticaret Örgütü 24
III. TÜRK HUKUKUNDA FSEK DÜZENLEMELERİ 25
IV. FİKİR VE SANAT ESERİ KAVRAMI 26
A. Eser Kavramı 27
B. Eserin Unsurları 30
C. Eser Türleri 36
1. İlim ve Edebiyat Eserleri 36
2. Musiki Eserleri 38
3. Güzel Sanat Eserleri 39
4. Sinema Eserleri 41
5. İşlenme ve Derleme Eserleri 42
İkinci Bölüm
ESER SAHİPLİĞİ KAVRAMI VE HAKLARI
I. FİKİR VE SANAT ESERİ SAHİBİ 49
A. Eser Sahipliğinin Tanımlanması 49
B. Eser Sahipliği Türleri 50
C. Eser Sahipliği Karineleri 53
II. ESER SAHİBİNİN HAKLARI 54
A. Eser Sahibinin Manevi Hakları 54
1. Eseri Umuma Arz Hakkı 54
2. Eser Sahibi Olarak Tanıtılma Hakkı 56
3. Eserinde Değişikliği Reddetme Hakkı 57
4. Eserin Aslına Ulaşma Hakkı 57
5. Eserini Sergileme Hakkı 58
6. Eserinin Tahrip Etmeyi Önleme Hakkı 58
B. Eser Sahibinin Mali Hakları 59
1. Eseri İşleme Hakkı 59
2. Eseri Çoğaltma Hakkı 60
3. Eseri Yayma Hakkı 61
4. Eseri Temsil Hakkı 62
5. Eseri Radyo, Televizyon vb. Görüntü, Ses ve İşaret Aktarabilen Araçlarla Umuna Ulaştırma Hakkı 63
6. Eserin Satış Bedeli Üzerinden Pay Alma ve Takip Hakkı 64
C. Eser Sahibinin Hakları ile Bağlantılı Haklar 64
1. İcracı Sanatçıların Hakları 65
2. Fonogram Yapımcıların Hakları 67
3. Radyo ve TV Kuruluşlarının Hakları 69
4. Film Yapımcılarının Hakları 70
Üçüncü Bölüm
ESER SAHİBİ HAKLARININ HUKUK DAVALARI ARACILIĞIYLA KORUNMASI
I. HUKUK DAVALARI 73
A. Eser Sahipliğinin Tespiti Davası 75
1. Taraflar 77
a. Davacı 77
b. Davalı 78
2. Görev ve Yetki 78
3. İspat 80
4. Zamanaşımı 80
B. Tecavüzün Ref’i Davası 82
1. Manevi Yetkiler Açısından 82
2. Mali Yetkiler Açısından 83
3. Taraflar 84
a. Davacı 84
b. Davalı 85
4. Görev ve Yetki 86
5. İspat 87
6. Zamanaşımı 87
C. Tecavüzün Men’i Davası 88
1. Taraflar 90
a. Davacı 90
b. Davalı 90
2. Görev ve Yetki 91
3. İspat 91
4. Zamanaşımı 92
D. Tazminat Davaları 92
1. Manevi Yetkiler Açısından 93
a. Maddi Tazminat 93
b. Manevi Tazminat 94
2. Mali Yetkiler Açısından 95
a. Maddi Tazminat 95
b. Manevi Tazminat 97
3. Taraflar 97
a. Davacı 97
b. Davalı 98
4. Görev ve Yetki 99
5. İspat 100
6. Zamanaşımı 100
E. Kazancın İadesi Davası 101
1. Taraflar 103
a. Davacı 103
b. Davalı 103
2. Görev ve Yetki 103
3. İspat 104
4. Zamanaşımı 104
Dördüncü Bölüm
ESER SAHİBİNİN HAKLARININ CEZA HUKUKU ARACILIĞIYLA KORUNMASI
I. TELİF CEZA HUKUKU KAVRAMI 107
II. ESERLERİN CEZA HUKUKU ARACILIĞIYLA KORUNMASI 109
A. Tipiklik Unsuru 111
1. FSEK Madde 71–Manevi Haklara Karşı İşlenen Suçlar 112
2. FSEK Madde 71/1 – Mali ya da Bağlantılı Haklara Karşı İşlenen Suçlar 130
B. Hukuka Aykırılık Unsuru 146
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri 147
a. Rıza 147
aa. Yetki 148
bb. Rızanın Açıklanması 148
b. Diğer Nedenler 149
C. Kusurluluk Unsuru 153
1. Kast Sorumluluğu 154
a. Kastın Kapsamı 155
2. Taksir Sorumluluğu 157
III. ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 157
A. Teşebbüs 157
B. İştirak 158
C. İçtima 159
Sonuç 163
Kaynakça 167
Kavramlar Dizini 183