YayınlarımızAnonim Ortaklıklar Hukuku II. Cilt

     
Dr. Aydın Çelik, Prof. Dr. Güzin Üçışık   Kasım 2022 - Ocak
ISBN 9786258038781   I. Hamur
Satın almak için buraya tıklayınız!   814 Sayfa

Bu çalışmada pay ve pay sahipliği, esas sözleşmenin değiştirilmesi, sermayenin artırılması ve azaltılması, yedek akçeler ve kar payı dağıtımı, sona erme ve tasfiye hükümleri doktrin ve yargı kararları ışığında ele alınarak tüm yönleriyle incelenmiş ve ortaya çıkan problemlere çözümler getirilmiştir.

Sanatçı Hakları

     
Mehmet Şah ÇELİK   Kasım 2021 - 1. Basım
ISBN 978-9750273483   Karton Kapaklı
Satın almak için buraya tıklayınız!   184 Sayfa

Eser sahibinin haklarının tarihsel süreci ile birlikte devam eden teknolojik gelişmeler ışığında yeniden yorumlanma ihtiyacı doğurmuştur. Eser sahibinin, eser üzerinde haklarının korunması ile birlikte yapılan ihlallere karşı başvurduğu hukuki yollar bu kapsamda değerlendirilmiştir.

Anonim Ortaklıklarda Malvarlığı

     
Dr. Aydın ÇELİK   Şubat 2021 - 1. Basım
ISBN 978-605-155-993-3   Ciltli
Satın almak için buraya tıklayınız!   488 Sayfa

Bu kitap, teknolojik gelişmelerle birlikte ortaya çıkan yeni malvarlığı alanlarına ve Türk Ticaret Kanununda anonim ortaklık bağlamında öngörülen düzenlemelere dair hükümlerin tek tek belirlenip değerlendirilmesine hasredilmiştir.

Dr. Aydın ÇELİK

Anonim Ortaklıkta Finansal Tablolar Yedek Akçeler Ve Kâr Dağıtımı

     
Aydın ÇELİK & Güzin ÜÇIŞIK   Ocak 2018- 1. Basım
ISBN 978-605-1526-379   Sert Kapak - İplik Dikiş
Satın almak için buraya tıklayınız!   XXVII + 597 s.

Bu kitabımızda, ilk bölümde, finansal tablo ve raporlar, finansal tablo ve raporların kamuya açıklanması, finansal tablo ve raporların hazırlanmasından doğan hukuki ve cezai sorumluluk incelenmiştir. İkinci bölümde, yedek akçelerin tanımı ve hukuki niteliği, yedek akçelerin benzer kavramlardan farkları, yedek akçe türleri, yedek akçelerin kullanılma şartları, kullanılma sırası, yedek akçelerin usulsüz kullanılması ve sonuçları ve yedek akçelerin vergilendirilmesi üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise “kar payı dağıtımı” başlığı altında kar payı kavramı, kar payının hukuki niteliği, kar payı alma hakkına egemen olan ilkeler, kar payı dağıtımından yararlanabilecek kişiler, dağıtılacak karın tespitinde dikkate alınması gereken hususlar, kar payı dağıtım şartları, kar payına katılma hakkını sınırlandıran hususlar, kar payı alma hakkının korunmasına ilişkin öngörülen tedbirler, kar payının ödenmesi, ölçüsü, oranı, zamanı ve şekli, kar ve kazanç paylarının geri alınması, kar payı avansının dağıtım şartları, sınırları, hukuki niteliği ve kar payı avansı dağıtılmasında sorumluluk konuları ayrı ayrı incelenmiştir.

Prof. Dr. Güzin ÜÇIŞIK

Anonim Ortaklıklar Hukuku

     
Aydın ÇELİK & Güzin ÜÇIŞIK   Ağustos 2013- 1. Basım
ISBN 978-605-1462-257   Ciltli, I. Hamur
Satın almak için buraya tıklayınız!   774 Sayfa, 1. Cilt

Anonim şirketler hukukunun kapsamının çok geniş olması dolayısıyla birinci ciltte anonim şirketler hakkındaki genel bilgilerin ardından kuruluş, organlar, işleyiş, yenilenen sorumluluk kuralları ve çok büyük değişikliğe uğramış olan denetim incelenmiş; pay ve paysahipliği, paysahibinin hakları, borç ve yükümlülükleri, payı konu alan hukuki işlemler, sona erme ve tasfiye ikinci cilde bırakılmıştır.

Prof. Dr. Güzin ÜÇIŞIKAnonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası

     
Aydın ÇELİK   Kasım 2007- 1. Basım
ISBN 978-605-5980-115   I. Hamur
Satın almak için buraya tıklayınız!   3144 Sayfa

Çalışmamızda, anonim ortaklığın niteliğinden doğan bir takım istisnai hususlar dışında, yönetim kurulu üyelerinin ibrasının da genel hükümler çerçevesinde gerçekleşen ibrayla aynı nitelikte olduğu görüşü savunularak farklı bir yol benimsenmiş ve buna paralel olarak konu Borçlar Hukukunun genel hükümleri temelinde incelenmiştir.

Dr. Aydın ÇELİKAnonim Ortaklıklarda Dış Denetim

Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Tezi    
Aydın ÇELİK   İstanbul 2004

Gerçekleşmiş olan mevzuat değişiklikleri ve anonim ortaklıklarla ilgili diğer gelişmeleri de dikkate alarak ele aldığımız çalışmamızda, denetim ile ilgili eksiklikleri gidermeye yönelik bir katkıda bulunmaya çalıştık. Bu amaçla, konuyla ilgili doktrin eleştiri ve görüşleri ile Yargıtay kararlarına geniş ölçüde yer vererek karşılaştırma yapma ve görüş belirtme yoluna gittik. Böylece dış denetim ile ilgili eksiklikleri ve problemleri dile getirerek, bunların giderilmesi için çözüm yolları araştırdık.

Dr. Aydın ÇELİK

Anonim Ortaklıklarda İç Denetim

Özel Hukuk Yüksek Lisans Tezi    
Aydın ÇELİK   İstanbul 2003

Anonim Ortaklıklarda İç Denetim” adlı tez çalışmamız üç bölümden meydana gelmektedir. “Genel Bilgiler” başlığı altındaki ilk bölümde, denetim kavramı, denetlemenin amacı ve önemi, denetlemenin değişik açılandan sınıflandırılması konuları ile, genel olarak pay sahipleri, azlık, genel kurul, alacaklılar ve yönetim kurulunun denetleme hakkı ele alınmıştır.

Dr. Aydın ÇELİK