YayınlarımızAnonim Ortaklıklar Hukuku

 
     
Aydın ÇELİK & Güzin ÜÇIŞIK   Ağustos 2013- 1. Basım
ISBN 978-605-1462-257   Ciltli, I. Hamur
Satın almak için buraya tıklayınız!   774 Sayfa, 1. Cilt

Anonim şirketler hukukunun kapsamının çok geniş olması dolayısıyla birinci ciltte anonim şirketler hakkındaki genel bilgilerin ardından kuruluş, organlar, işleyiş, yenilenen sorumluluk kuralları ve çok büyük değişikliğe uğramış olan denetim incelenmiş; pay ve paysahipliği, paysahibinin hakları, borç ve yükümlülükleri, payı konu alan hukuki işlemler, sona erme ve tasfiye ikinci cilde bırakılmıştır.

Prof. Dr. Güzin ÜÇIŞIKAnonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası

     
Aydın ÇELİK   Kasım 2007- 1. Basım
ISBN 978-605-5980-115   I. Hamur
Satın almak için buraya tıklayınız!   3144 Sayfa

Çalışmamızda, anonim ortaklığın niteliğinden doğan bir takım istisnai hususlar dışında, yönetim kurulu üyelerinin ibrasının da genel hükümler çerçevesinde gerçekleşen ibrayla aynı nitelikte olduğu görüşü savunularak farklı bir yol benimsenmiş ve buna paralel olarak konu Borçlar Hukukunun genel hükümleri temelinde incelenmiştir.

Dr. Aydın ÇELİKAnonim Ortaklıklarda Dış Denetim

Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Tezi    
Aydın ÇELİK   İstanbul 2004

Gerçekleşmiş olan mevzuat değişiklikleri ve anonim ortaklıklarla ilgili diğer gelişmeleri de dikkate alarak ele aldığımız çalışmamızda, denetim ile ilgili eksiklikleri gidermeye yönelik bir katkıda bulunmaya çalıştık. Bu amaçla, konuyla ilgili doktrin eleştiri ve görüşleri ile Yargıtay kararlarına geniş ölçüde yer vererek karşılaştırma yapma ve görüş belirtme yoluna gittik. Böylece dış denetim ile ilgili eksiklikleri ve problemleri dile getirerek, bunların giderilmesi için çözüm yolları araştırdık.

Dr. Aydın ÇELİK

Anonim Ortaklıklarda İç Denetim

Özel Hukuk Yüksek Lisans Tezi    
Aydın ÇELİK   İstanbul 2003

Anonim Ortaklıklarda İç Denetim” adlı tez çalışmamız üç bölümden meydana gelmektedir. “Genel Bilgiler” başlığı altındaki ilk bölümde, denetim kavramı, denetlemenin amacı ve önemi, denetlemenin değişik açılandan sınıflandırılması konuları ile, genel olarak pay sahipleri, azlık, genel kurul, alacaklılar ve yönetim kurulunun denetleme hakkı ele alınmıştır.

Dr. Aydın ÇELİK