MakalelerMakale 5


ANONİM ORTAKLIKTA AZINLIĞIN ÖZEL DENETÇİ SEÇİLMESİ İSTEMİNİ REDDEDEN GENEL KURUL KARARINA KARŞI İPTAL DAVASI AÇILABİLİP AÇAMAYACAĞI SORUNU

Özel denetçi tayini konusu birçok açıdan ele alındığı için, incelememizde, doktrinde tartışmalı olan ve Yargıtay kararlarında da netlik kazanmayan, azınlığın özel denetçi tayini istemini reddeden genel kurul kararına karşı iptal davası açılabilip açılamayacağı konusu üzerinde duracağız.

Bu makale, hakemli dergi olan, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 5, Temmuz 2005. sayısında yayınlanmıştır.


ANONİM ORTAKLIKTA AZINLIĞIN ÖZEL DENETÇİ SEÇİLMESİ İSTEMİNİ REDDEDEN GENEL KURUL KARARINA KARŞI İPTAL DAVASI AÇILABİLİP AÇAMAYACAĞI SORUNU PDF İNDİR! Buradan daha rahat incelemek için bilgisayarınıza PDF Dosyası olarak indirebilirsiniz!

TK. m. 348, f. 2 uyarınca: “Umumi heyetin toplantı vaktinden itibaren en az altı ay önceden beri esas sermayenin en az onda birine muadil paylara sahip oldukları sabit olan pay sahipleri; son iki yıl içinde şirketin kuruluşuna veya idare muamelelerine mütaalik bir suiistimalin vukubulduğunu veya kanun yahut esas mukavele hükümlerine önemli bir surette aykırı hareket edildiğini iddia ettikleri takdirde, bunları veya bilançonun gerçekliğini tahkik için hususi murakıpler tayinini umumi heyetten isteyebilirler. Bu talep reddolunduğu takdirde lüzumlu masrafları peşin ödemek, dava neticesine kadar merhun kalmak üzere sahip oldukları pay senetlerini muteber bir bankaya tevdi etmek şartiyle mahkemeye müracaat hakkını haizdirler”.

Hükümden de anlaşıldığı gibi, azınlığın özel denetçi tayinini isteme hakkı aşamalı olarak düzenlenmiştir. Azınlık ilk olarak bu hakkını genel kurula karşı ileri sürmekte, genel kurulun bu istemi reddetmesi durumunda, özel denetçi tayini için mahkemeye başvurabilmektedir.

Özel denetçi tayini konusu birçok açıdan ele alındığı için, incelememizde, doktrinde tartışmalı olan ve Yargıtay kararlarında da netlik kazanmayan, azınlığın özel denetçi tayini istemini reddeden genel kurul kararına karşı iptal davası açılabilip açılamayacağı konusu üzerinde duracağız.