Yayınlarımız
Anonim Ortaklıkta Finansal Tablolar Yedek Akçeler Ve Kâr Dağıtımı

Prof. Dr. H. Güzin Üçışık    
Yrd. Doç. Dr. Aydın Çelik   İstanbul 2018

2013 yılı Ağustos ayında “Anonim Ortaklıklar Hukuk C. 1” kitabımızın yayınlanmasından sonra ilgi duyan okur kesiminin ve zaman zaman akademik çevredeki bazı dostlarımızın bize ilettikleri istek, “Anonim Ortaklıklar Hukuku C. 2” kitabının kısa sürede yayınlanması idi. Bu amaçla yaptığımız çalışmalar sırasında “Anonim Ortaklıklarda Kar Dağıtımı” konusunun ulaştığı hacim, bizi Finansal Tablolar, Yedek Akçeler ve Kar Dağıtımı bahislerini içeren ayrı bir kitap çıkarmaya yönlendirdi.

Bu kitabımızda, ilk bölümde, finansal tablo ve raporlar, finansal tablo ve raporların kamuya açıklanması, finansal tablo ve raporların hazırlanmasından doğan hukuki ve cezai sorumluluk incelenmiştir. İkinci bölümde, yedek akçelerin tanımı ve hukuki niteliği, yedek akçelerin benzer kavramlardan farkları, yedek akçe türleri, yedek akçelerin kullanılma şartları, kullanılma sırası, yedek akçelerin usulsüz kullanılması ve sonuçları ve yedek akçelerin vergilendirilmesi üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise “kar payı dağıtımı” başlığı altında kar payı kavramı, kar payının hukuki niteliği, kar payı alma hakkına egemen olan ilkeler, kar payı dağıtımından yararlanabilecek kişiler, dağıtılacak karın tespitinde dikkate alınması gereken hususlar, kar payı dağıtım şartları, kar payına katılma hakkını sınırlandıran hususlar, kar payı alma hakkının korunmasına ilişkin öngörülen tedbirler, kar payının ödenmesi, ölçüsü, oranı, zamanı ve şekli, kar ve kazanç paylarının geri alınması, kar payı avansının dağıtım şartları, sınırları, hukuki niteliği ve kar payı avansı dağıtılmasında sorumluluk konuları ayrı ayrı incelenmiştir.

Bu çalışma ile amaçlanan, yalnızca hukuk alanındaki lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerine değil ilgili herkese bu konuların derli toplu olarak sunulmasıdır. İstisnai durumlar dışında konuların, uzun açıklamalara girişilmeden sadece gerektiği ölçüde ortaya konulmasına çalışılmıştır. Çalışmamızın ilgilenenlere yararlı olmasını dileriz.

Çekmeköy, 10.10.2017
Prof. Dr. H. Güzin ÜÇIŞIK, Yrd. Doç. Dr. Aydın ÇELİKİÇİNDEKİLER

PDF İNDİR! Buradan daha rahat incelemek için bilgisayarınıza PDF Dosyası olarak indirebilirsiniz!

ÖNSÖZ
İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR
GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM
ANONİM ORTAKLIKLARDA FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR

§ 1. ANONİM ORTAKLIKLARDA FİNANSAL TABLOLAR
I. GENEL OLARAK
II. BİLANÇO

A. BİLANÇONUN TANIMI VE TÜRLERİ
1. Bilançonun Tanımı
2. Bilanço Türleri
a) Açılış Bilançosu
b) Ticari Bilanço ve Vergi Bilançosu
c) Yıl Sonu Bilançosu
d) Tasfiye Bilançosu
e) Ara Bilanço

B. BİLANÇONUN HAZIRLANMASI
1. Bilançoyu Hazırlayan Organ
2. Bilanço Hazırlanırken Uyulması Gereken İlkeler
a) Dürüst Resim (Gerçeklik) İlkesi
b) Tamlık (Eksiksizlik) İlkesi
c) Açıklık İlkesi
d) Mahsup Yasağı İlkesi
e) Kuruluş Ve Özkaynak Sağlanması Amacıyla Yapılan Harcamaların, Bedelsiz Olarak Elde Edilmiş Ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Ve Sigorta Sözleşmelerinin Yapılması İçin Gerekli Olan Giderlerin Aktifleştirilmesi Yasağı İlkesi f) Karşılık Ayrılması İlkesi
g) Şeffaflık İlkesi
h) Birlik İlkesi
ı) Basiret Ve Tedbir İlkesi
i) Gerçekleşme İlkesi
j) Eşit Davranmama İlkesi
3. Bilançoya Aktarma Yükümlülüğü
4. Bilançonun İçeriği
a) Bütün Malvarlığı Değerlerini İçermelidir
b) Yapılacak Yatırımların Kaynaklarını Belirtmelidir
c) Ortaklığın Likiditesini Ortaya Koymalıdır
d) Şirketin Diğer Şirketlerle Olan İlişkisini Ortaya Koymalıdır
e) Sağlanan Özel Menfaatleri Belirtmelidir
f) Ortaklığın Verimliliğini Ortaya Koymalıdır

C. BİLANÇODA HESAPLARIN AKTİFLEŞTİRİLMESİ
1. Gerçek Aktifler Ve Fiktif (Varsayımsal) Aktifler
2. Aktifleştirme Şartları
a) Bir Masraf Yapılmış Olmalı
b) Yapılan Masraf Karşılığında Bir Yarar Elde Edilmeli
c) Elde Edilen Yarar Gelecek Yıllara Da Etki Etmeli
d) Yapılan Masraf Daha Önce Bilançoya Geçirilmemiş Olmalı
3. Aktifleştirmede Özel Durumlar
a) İşletme Değerinin Aktifleştirilmesi
b) Gayri Maddi Değerlerin Aktifleştirilmesi
4. Bilançoya Aktif Değer Olarak Geçirilme Zamanı

D. BİLANÇODA DEĞERLEME YAPILMASI
1. Genel Olarak
2. Değerleme İlkeleri
a) Bilânçoların Değersel Özdeşliği (Karşılaştırılabilirlik) İlkesi
b) İşletmenin Sürekliliği İlkesi
c) Bilanço Günü ve Teker Teker Değerleme İlkesi
d) İhtiyat İlkesi
e) Tahakkuk İlkesi
f) Yöntemlerde Kararlılık İlkesi
g) En Yüksek Değer İlkesi
h) En Düşük Değer İlkesi
3. Değerleme Ölçüleri
a) Maliyet ve İmalat Değeri
b) Cari (Bugünkü) Değer
c) Borsa Rayiç Değeri
d) Emsal Değer

E. BİLANÇO ŞEMASI
1. Genel Olarak
2. Bilanço Şemasında Yer Alan Kalemler
a) Aktif Taraf
aa) Ödenmemiş Sermaye
bb) Maddi Malvarlığı
aaa) Gayrimenkuller
bbb) Enerji Santralleri
ccc) Makinalar
ddd) Taşıtlar
eee) Kuruluş Masrafları
fff) Diğer Maddi Varlıklar
cc) Gayri Maddi Malvarlığı
dd) Mali Yatırım Malvarlığı
ee) Döner Malvarlığı
aaa) Stoklar
bbb) Alacaklar
ccc) Finansal Varlıklar
ddd) Vergi Hukuku Açısından Döner Malvarlığı
b) Pasif Taraf
aa) Esas Sermaye
bb) Yedek Akçeler
cc) Amortismanlar
dd) Borçlar
ee) Geçici Hesaplar

F. BİLANÇONUN DENETLENMESİ VE ONAYLANMASI
1. Bilançonun Denetlenmesi
2. Bilançonun Onaylanması

III. YIL SONU FİNANSAL TABLOLARI
A. GELİR (KAR-ZARAR) TABLOSU
1. Genel Olarak
2. Gelir Tablosunun Hazırlanması

B. FON (NAKİT) AKIM TABLOSU
1. Genel Olarak
2. Fon Akım Tablosunun Hazırlanması

C. ÖZSERMAYE (ÖZKAYNAKLAR) DEĞİŞİM TABLOSU
1. Genel Olarak
2. Özsermaye Değişim Tablosunun Hazırlanması

D. SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU
1. Genel Olarak
2. Satışların Maliyeti Tablosunun Hazırlanması

E. KÂR DAĞITIM TABLOSU
1. Genel Olarak
2. Kar Dağıtım Tablosunun Hazırlanması

IV. DİĞER FİNANSAL TABLOLAR
A. YÜKSEK ENFLASYON DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR
B. ŞİRKET TOPLULUKLARINA İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR

§ 2. ANONİM ORTAKLIKLARDA FİNANSAL RAPORLAR
I. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

A. FAALİYET RAPORUNUN TANIMI VE KAPSAMI
1. Faaliyet Raporunun Tanımı
2. Faaliyet Raporunun Kapsamı

B. FAALİYET RAPORUNUN DENETLENMESİ VE GENEL KURULA SUNULMASI
1. Faaliyet Raporunun Denetlenmesi
2. Faaliyet Raporunun Genel Kurula Sunulması

C. ŞİRKET TOPLULUKLARINDA YILLIK FAALİYET RAPORU

II. DENETİM RAPORLARI
A. DENETÇİNİN HAZIRLAYACAĞI DENETİM RAPORU
1. Denetlemenin Konusu ve Kapsamı
2. Denetimin Amacı
3. Denetim Raporunun İçeriği

B. ÖZEL DENETÇİ TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPORv 1. Genel Olarak
2. Özel Denetçi Raporunun Hükmü
§ 3. FİNANSAL BİLGİLERİN KAMUYA AÇIKLANMASI VE SORUMLULUK
I. FİNANSAL TABLO VE RAPORLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI
II. FİNANSAL TABLO VE RAPORLARIN HAZIRLANMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK

A. HUKUKİ SORUMLULUK
1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu
a) Genel Olarak
b) Sorumluluk Davası
2. Denetçilerin Sorumluluğu
3. Sorumluluktan Kurtulma
a) Kusurun Varlığının İspat Edilememiş Olması
b) İbra
c) Zamanaşımı

B. CEZAİ SORUMLULUK
1. Genel Olarak
2. Cezai Sorumluluğun Kapsamı
3. Doğrudan Finansal Tablo ve Raporla İlgili Olarak Düzenlenen Cezalar
a) Bağlı ve Hakim Şirket Raporlarının Hiç Veya Gereği Gibi Düzenlenmemesi
b) Defter, Belge ve Kayıtların Denetime Yetkili Kişilere Verilmemesi
c) Defter Tutma ve Saklama Yükümlülüğüne Uyulmaması
d) Sahte Belge Düzenlenmesi Veya Ticari Defterlere Kasıtlı Gerçeğe Aykırı Kayıt Yapılması
e) Yasal Defterlerde, Muhasebe Kayıtlarında Ve Finansal Tablo Ve Raporlarda Usulsüzlük Yapılması
f) Defter ve Belge Düzenine Uyulmaması
g) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun Düzenlemelerine Uyulmaması

İKİNCİ BÖLÜM
YEDEK AKÇELER

§ 4. GENEL OLARAK YEDEK AKÇE
I. YEDEK AKÇE TANIMI VE BENZER KAVRAMLARDAN FARKLARI
A. YEDEK AKÇE TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ
1. Yedek Akçe Tanımı
2. Yedek Akçelerin Hukuki Niteliği
3. Yedek Akçe Ayırma Amacı
B. YEDEK AKÇENİN BENZER KAVRAMLARDAN FARKLARI
1. Karşılıklar
2. Aktarılan Karlar
3. Amortismanlar
4. Yeniden Değerleme Fonu
5. Teknik Yedekler
6. İşçi Ve Müstahdemler Yararına Ayrılan Yedek Akçeler
7. Aidatlar
C. YEDEK AKÇEYE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULAMA ALANI
II. YEDEK AKÇE AYIRMADA ESAS ALINACAK KRİTERLER
A. NET DÖNEM KARI
1. Genel Olarak
2. Net Dönem Karının Elde Edilmesi
a) Geçen Yıldan Aktarılan Kar Hesaba Katılmaz
b) Geçen Yıldan Aktarılan Zarar Hesaba Katılır
aa) Gerçek Zarar
bb) Gerçek Olmayan Zarar
c) Paya Bağlı Olmayarak Çeşitli Kimselere Kardan Tanınan Haklar Hesaba Katılmaz
B. BİLANÇODAN KAYNAKLANAN KAR
C. İŞLETME KARI
D. DAĞITILABİLİR SAFİ KAR
E. DİĞER KRİTERLER

§ 5. YEDEK AKÇE TÜRLERİ
I. GENEL OLARAK
II. KANUNİ YEDEK AKÇELER
A. GENEL OLARAK
1. Kanuni Yedek Akçelerin Kaynakları
2. Kanuni Yedek Akçe Öngörülme Amacı
B. GENEL KANUNİ YEDEK AKÇE (BİRİNCİ TERTİP YEDEK AKÇE)
1. Birinci Ayrımın Zorunluluk Sınırı
2. Genel Kanuni Yedek Akçenin Belirlenmesi
3. Genel Kanuni Yedek Akçeye Eklenen Diğer Unsurlar
a) Çıkarılan Yeni Paylardan Sağlanan Primler
b) Iskat Sebebiyle Elde Edilen Gelirler
C. KANUNİ YEDEK AKÇE (İKİNCİ TERTİP YEDEK AKÇE)
1. İkinci Tertip Yedek Akçenin Hukuki Niteliği
2. İkinci Tertip Yedek Akçenin Kaynağı
3. İkinci Tertip Yedek Akçenin Ayrılma Şartları
a) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe Ayrılmış Olmalı
b) Pay Sahipleri İçin %5 Kar Payı (Birinci Temettü) Ödenmiş Olmalı
4. İkinci Tertip Yedek Akçe Miktarının Belirlenmesi
III. ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAY SENETLERİ İÇİN AYRILAN YEDEK AKÇE VE YENİDEN DEĞERLEME FONLARI
IV. ŞİRKETİN İSTEĞİYLE AYRILAN (İHTİYARİ) YEDEK AKÇELER
A. GENEL OLARAK
B. İSTEĞE BAĞLI YEDEK AKÇELERİN AYRILMA AMACI
C. ŞİRKET İSTEĞİYLE AYRILAN YEDEK AKÇE TÜRLERİ
1. Esas Sözleşmeyle Ayrılan Yedek Akçe
2. Genel Kurul Kararıyla Ayrılan Yedek Akçe (Olağanüstü Yedek Akçe)
3. Çalışanlar ve İşçiler Lehine Ayrılan Yedek Akçe
V. HOLDİNG ŞİRKETLERDE YEDEK AKÇELER

§ 6. YEDEK AKÇELERİN KULLANILMASI
I. YEDEK AKÇELERİN KULLANILMA ŞARTLARI
A. KANUNİ YEDEK AKÇELERİN KULLANILMA ŞARTLARI
1. Kanuni Yedek Akçelerin Esas Sermayenin Yarısını Geçmeyen Kısmının Kullanılması
a) Zararların Kapatılması
b) İşletmenin Devam Ettirilmesi Veya İşsizliğin Önlenmesi
2. Kanuni Yedek Akçelerin Esas Sermayenin Yarısını Geçen Kısmının Kullanılması
B. ŞİRKETİN İSTEĞİYLE AYRILAN (İHTİYARİ) YEDEK AKÇELERİN KULLANILMA ŞARTLARI
1. Esas Sözleşme Uyarınca Ayrılan Yedek Akçelerin Kullanılması
2. Genel Kurul Kararıyla Ayrılan Yedek Akçelerin Kullanılması
II. YEDEK AKÇELERİN KULLANILMA SIRASI
III. YEDEK AKÇELERİN USULSÜZ KULLANILMASI
IV. YEDEK AKÇELERİN VERGİLENDİRİLMESİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KAR PAYI DAĞITIMI

§ 7. KAR PAYI KAVRAMI VE KAR PAYI HAKKI
I. KAR PAYI KAVRAMI VE KAR PAYININ HUKUKİ NİTELİĞİ
A. KAR PAYI KAVRAMI
B. KAR PAYININ HUKUKİ NİTELİĞİ
1. Genel Olarak
a) Şarta Bağlı Talep Hakkı Niteliği
b) Bireysel Hak Niteliği
c) Müktesep Hak Niteliği
d) Vazgeçilmez Hak Niteliği
2. Birinci Kar Payının Hukuki Niteliği
3. Sermaye Piyasası Kanunu Açısından Kar Payının Niteliği
II. KAR PAYI HAKKI
A. GENEL OLARAK
B. KÂR PAYI ALMA HAKKINA EGEMEN OLAN İLKELER
1. Eşit İşlem İlkesi
2. Hakların Sakınılarak Kullanılması İlkesi
3. Malvarlığının Korunması İlkesi
4. Oransallık İlkesi
C. KAR PAYI DAĞITIMINDAN YARARLANABİLECEK KİŞİLER
1. Paysahipleri
2. Ortaklık Tarafından Devir Alınan Paylar
3. Kar Payı Dağıtımından Yararlanabilecek Diğer Kişiler
a) Karda İmtiyazlı Pay Sahipleri
b) İntifa Senedi Sahipleri
aa) Adi İntifa Senedi Salipleri
bb) Kurucu İntifa Senedi Sahipleri
cc) Katılma İntifa Senedi Sahipleri
c) Yönetim Kurulu Üyeleri
d) Borçlanma Aracı Sahipleri
aa) Paya Dönüştürülebilir Tahviller
bb) Değiştirilebilir Tahviller
cc) Kar Payı Hakkı İçeren Tahviller
e) İşçi ve Memurlar
III. KAR DAĞITIMINA KARAR VERİLMESİ
A. YÖNETİM KURULUNUN KAR DAĞITIM ÖNERİSİ
B. GENEL KURULUN KAR DAĞITIM KARARI
1. Genel Olarak
2. Genel Kurulun Kar Payını Sınırlandırma Yetkisi (TTK. m. 523/2)
3. Mahkemenin Kar Payı Dağıtım Kararına Müdahalesi
C. GENEL KURULUN KAR DAĞITIM KARARININ HUKUKİ NİTELİĞİ

§ 8. DAĞITILACAK KARIN TESPİTİ VE KAR PAYI DAĞITIM ŞARTLARI
I. GENEL OLARAK
II. DAĞITILACAK KARIN TESPİTİ
A. GENEL OLARAK
B. KARIN TESPİTİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR
1. Bilanço Zararları Kapatılmış Olmalı
2. İndirilmesi Gereken Zorunlu Değerler İndirilmiş Olmalı
3. Sermayenin Amortismanı Düşülmüş Olmalı
III. KAR PAYI DAĞITIM ŞARTLARI
A. BİRİNCİ KAR PAYI DAĞITIM ŞARTLARI
1. Kar Sağlanmış Veya Bu Amaç İçin Kullanılabilecek Yedek Akçe Ayrılmış Olmalı
2. Ödenmiş Sermaye İle Genel Kanuni (Birinci Tertip) Yedek Akçede Bir Azalma Olmamalı
3. Genel Kanuni Yedek Akçe (Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe) Ayrılmış Olmalı
B. İKİNCİ KAR PAYI DAĞITIM ŞARTLARI
1. Birinci Kar Payı (%5) Dağıtılmış Olmalı
2. Kardan Pay Alacaklara Kar Payları Ödenmiş Olmalı
3. İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe İle İsteğe Bağlı Yedek Akçeler Ayrılmış Olmalı
4. Genel Kurul Kar Payı Dağıtımı Yönünde Karar Almış Olmalı
a) Genel Olarak
b) Genel Kurulun Kar Dağıtmama Kararı Keyfi Olmamalı
C. SERMAYE PİYASASI KANUNUNA GÖRE KAR PAYI DAĞITMA ŞARTLARI
1. Genel Olarak
2. Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı
3. Yatırım Ortaklıklarında Kar Payı Dağıtımına İlişkin Esaslar
D. KÂR DAĞITIMINDA ÖZEL HÜKÜMLER ÖNGÖREN MEVZUAT
1. Bankacılık Kanunu
2. Merkez Bankası Kanunu
3. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
4. Sigortacılık Kanunu
5. Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanun

§ 9. KAR PAYI HAKKININ KORUNMASI
I. KAR PAYINA KATILMA HAKKINI SINIRLANDIRLAN HUSUSLAR
A. KARIN DAĞITILMAMASI YÖNÜNDE KARAR ALINMASI
B. YEDEK AKÇE AYRILMASI
C. KARIN ESAS SERMAYE ARTIRIMI AMACIYLA KULLANILMASI
D. SAFİ KARDAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE PAY VERİLMESİ
1. İntifa Senedi Sahiplerine Kar Payı Verilmesi
a) Adi İntifa Senetlerinin Kâr Payı Hakkını Sınırlaması
b) Kurucu İntifa Senetlerinin Kar Payı Hakkını Sınırlaması
c) Katılma İntifa Senetlerinin Kar Payı Hakkını Sınırlaması
2. Yönetim Kurulu Üyelerine Kar Payı Verilmesi
3. Kara Katılma Hakkı Veren Tahvillerin Çıkarılması
4. İşçi ve Memurlara Kara Katılma Hakkının Tanınması
F. KAR PAYINA KATILMA HAKKINDA İMTİYAZ TANINMASI
H. GENEL KURUL KARARI İLE AİDAT AYRILMASI
II. HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARDA KAR PAYI HAKKINI SINIRLANDIRAN HUSUSLAR
III. KAR PAYI ALMA HAKKININ KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER
A. BİRİNCİ TEMETTÜNÜN DAĞITILMASINDA ÖNCELİK TANINMASI
B. SAFİ KARDAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VERİLECEK PAY ORANININ GÖSTERİLMESİNİN ZORUNLU OLMASI
C. KAR PAYININ ÖDENEN SERMAYEYLE ORANTILI OLARAK HESAPLANMASI
D. YILLIK KARIN AZALTILMAMASININ ZORUNLU OLMASI
E. KAR PAYININ BELLİ BİR SÜRE İÇİNDE ÖDENMESİNİN ZORUNLU OLMASI
IV. KAR PAYI HAKKININ İHLAL EDİLMESİ
A. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILMAMASI
B. GENEL KURUL TARAFINDAN KAR DAĞITMAMA KARARI ALINMASI
C. KAR PAYININ PAY SAHİBİNİN ŞİRKETE YAPTIĞI ÖDEMELERLE ORANTILI OLMAMASI
D. GENEL KURUL KARARININ İPTALİ HALİNDE KAR DAĞITIMI

§ 10. KAR PAYININ ÖDENMESİ
I. KARDAN YARARLANMA ÖLÇÜSÜ, ORANI VE ZAMANI
A. KARDAN YARARLANMA ÖLÇÜSÜ
B. KARDAN YARARLANMA ORANI
C. KARDAN YARARLANMA ZAMANI
II. KAR PAYININ ÖDEME ŞEKLİ
A. KAR PAYININ NAKDİ OLARAK ÖDENMESİ
1. Genel Olarak
2. Zamanaşımı
B. KAR PAYININ AYNİ OLARAK ÖDENMESİ
1. Ayni Kar Payı Dağıtımının Koşulları
2. Ayni Kar Payı Dağıtımında Malvarlığının Korunması
3. Ayni Kar Payı Türleri
III. KAR VE KAZANÇ PAYLARININ GERİ ALINMASI
A. KÖTÜ NİYET HALİNDE KAR VE KAZANÇ PAYLARININ GERİ ALINMASI
1. Genel Olarak
2. Kar ve Kazanç Paylarının Geri Alınma Şartları
a) Kar ve Kazanç Payları Hesaben Veya Fiilen Dağıtılmış Olmalı
b) Kar ve Kazanç Dağıtımı Haksız ve Gerçek Dışı Olmalı
aa) Kar ve Kazanç Dağıtımının Haksız Olması
bb) Kar ve Kazanç Dağıtımının Gerçek Dışı Olması
c) Kar ve Kazanç Dağıtımı Yapılan Kimseler Kötüniyetli Olmalı
d) Doktrindeki Bir Görüşe Göre Kar ve Kazanç Dağıtı¬mına İlişkin Genel Kurul Kararı İptal Edilmiş Olmalı
3. İade İle Yükümlü Olan Kişiler
4. Haksız Kar ve Kazanç Payı Alınması Halinde Doğan Sorumluluk
5. Zamanaşımı
6. Kar ve Kazanç Payı İade Davası
B. İFLAS HALİNDE KAR VE KAZANÇ PAYLARININ GERİ ALINMASI
1. Genel Olarak
2. İflas Halinde Kar ve Kazanç Paylarının Geri Alınma Şartları
a) Yönetim Kurulu Üyesine Ödenen Kazanç Payı ve Diğer Ödemelerin Yönetim Kurulu Üyesi Tarafından Alınmış Olmalı
b) Şirket İflas Etmiş Olmalı
c) Yönetim Kurulu Üyelerinin İade Yükümlülüğünün Sebepsiz Zenginleşme Esasına Dayanması

§ 11. KAR PAYI AVANSI DAĞITIMI
I. KAR PAYI AVANSININ TANIMI, ŞARTLARI VE SINIRLARI
A. KAR PAYI AVANSININ TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ
1. Kar Payı Avansının Amacı Ve Tanımı
2. Kar Payı Avansının Hukuki Niteliği
B. KAR PAYI AVANSI DAĞITILMASININ ŞARTLARI
1. Karın Elde Edilmiş Olması
2. Genel Kurulun Toplanması Ve Karar Alması
3. Yedek Akçeler Ve Vergi Karşılıklarının Düşülmesi
4. Yönetim Kurulunca Dağıtım Kararı Alınması
C. KAR PAYI AVANSININ SINIRLARI
1. Kar Payı Avansı Ara Bilançoda Çıkan Karın Yarısını Geçemez
2. Kar Payı Avansı Önceki Yıla Ait Bilanço Karının Yarısını Geçemez
II. KAR PAYI AVANSININ ORTAKLARA ÖDENMESİ
III. SERMAYE PİYASASI KANUNU’NA GÖRE KAR PAYI AVANSI DAĞITILMASI
A. GENEL OLARAK
B. SERMAYE PİYASASI KANUNU’NA GÖRE KAR PAYI AVANSI DAĞITIM ŞARTLARI
1. Payları Borsada İşlem Gören Bir Şirket Olmalı
2. Esas Sözleşmede Hüküm Bulunmalı
3. Genel Kurulda Karar Alınmalı
4. Yönetim Kurulunda Karar Alınmalı
IV. KAR PAYI AVANSI DAĞITILMASINDA SORUMLULUK

KAYNAKÇA