Yayınlarımız
Anonim Ortaklıklarda Malvarlığı

Dr. Aydın Çelik İstanbul 2021  
ISBN 978-605-155-993-3 Ciltli
Satın almak için buraya tıklayınız! 488 Sayfa

Anonim Ortaklığa Sermaye Olarak Konulabilecek Malvarlığı Değerleri ve Anonim Ortaklık Malvarlığının Korunması İçin Öngörülen Tedbirler.

Bu kitap, teknolojik gelişmelerle birlikte ortaya çıkan yeni malvarlığı alanlarına ve Türk Ticaret Kanununda anonim ortaklık bağlamında öngörülen düzenlemelere dair hükümlerin tek tek belirlenip değerlendirilmesine hasredilmiştir.

Teknolojik gelişmelerle birlikte yeni malvarlığı alanları, buna bağlı olarak yeni malvarlığı hakları ortaya çıkmaktadır. Artık bilgisayar programlarının yanında örneğin internet alan adları; hatta teknolojinin tarım sektöründeki kullanımıyla birlikte bitki tohumları vb. de yepyeni malvarlığı haklarının konusunu oluşturmaktadır. Oluşan bu yeni malvarlığı hakları ile diğer fikri ve sınai hakların tam bir tasarruf yetkisi sağlayıp sağlamadığına göre anonim ortaklığa ayni sermaye olarak getirilip getirilememesi hususu uygulamada önemli bir sorun oluşturmaktadır….. alacak hakkının ayni sermaye olarak konulmasına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanununda öngörülen düzenleme, para alacağı dışındaki diğer alacakların sermaye olarak konulup konulamayacağını ve sermaye olarak konulabilecek alacak haklarının niteliklerini tartışmalı hale getirmiştir. … Anonim ortaklıkta pay sahiplerinin sorumluluklarının, sermaye olarak koymayı taahhüt ettikleri sermaye payları ile sınırlı olması nedeniyle alacaklıların alacaklarının bir teminatı niteliğinde olan anonim ortaklığın malvarlığının korunması özel bir önem arz etmektedir. Türk Ticaret Kanunu anonim ortaklığın malvarlığının korunması amacıyla çeşitli hükümler sevketmiş ve ayrıca malvarlığının korunması hükümlerine aykırı genel kurul ve yönetim kurulu kararlarının batıl olacağını öngörmüştür. Malvarlığının korunması hükümlerine aykırı genel kurul ve yönetim kurulu kararlarının kapsamının belirlenmesi uygulanacak yaptırımın da belirlenmesini sağlayacağından, Türk Ticaret Kanununda malvarlığının korunmasına yönelik getirilen hükümlerin tek tek belirlenerek değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Dr. Aydın ÇELİKİÇİNDEKİLER

PDF İNDİR! Buradan daha rahat incelemek için bilgisayarınıza PDF Dosyası olarak indirebilirsiniz!

ÖNSÖZ
İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR
GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK MALVARLIĞI VE ANONİM ORTAKLIĞIN MALVARLIĞI

1. GENEL OLARAK MALVARLIĞI
I. MALVARLIĞI KAVRAMI
II. MALVARLIĞININ ÖZELLİKLERİ
A. MALVARLIĞININ PARASAL BİR KARŞILIĞININ OLMASI
B. MALVARLIĞININ KARŞILIĞININ MANEVİ BİR GÖREV OLAMAMASI
C. MALVARLIĞININ HUKUKİ BİR BÜTÜN OLUŞTURMASI
D. HER KİŞİNİN BİR MALVARLIĞININ OLMASI
III. MALVARLIĞI ÜZERİNDEKİ HAKLAR
A. MUTLAK HAKLAR
1. Cismani (Maddi) Mallar Üzerindeki Mutlak Haklar (Ayni Haklar)
a) Mülkiyet Hakkı
b) Sınırlı Ayni Haklar
aa) İrtifak Hakları
bb) Rehin Hakları
cc) Taşınmaz Yükü
c) Zilyetlik Durumu
2. Gayri Cismani Mallar Üzerindeki Mutlak Haklar
a) Haklar Üzerindeki Haklar
b) Enerjiler ve Tabii Kuvvetler
c) Fikri ve Sınai Haklar
B. NİSBİ HAKLAR
C. YENİLİK DOĞURAN (İNŞAİ) HAKLAR
IV. MALVARLIĞI TÜRLERİ
A. SAFİ - GAYRİ SAFİ MALVARLIĞI
B. GENEL - ÖZEL MALVARLIĞI 42 V. MALVARLIĞI VE BENZER KAVRAMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
A. MALVARLIĞI VE TEREKE
B. MALVARLIĞI VE TİCARİ İŞLETME
C. MALVARLIĞI VE ELBİRLİĞİ (İŞTİRAK) ORTAKLIĞI MÜLKİYETİ
2. ANONİM ORTAKLIĞIN MALVARLIĞI
I. ANONİM ORTAKLIKTA MALVARLIĞININ ANLAMI
II. ANONİM ORTAKLIKTA MALVARLIĞININ OLUŞUMU
A. SERMAYE
1. Sermaye Kavramı
a) Genel Olarak
b) Esas Sermaye
c) Kayıtlı Sermaye
d) Şartlı Sermaye
2. Anonim Ortaklık Esas Sermayesinin Özellikleri
a) Esas Sermayenin Belirli ve Sabit Olması
b) Esas Sermayenin Nakit İle İfade Edilmesi
c) Esas Sermayenin Paylara Bölünmesi
aa) Genel Olarak
bb) Paya İlişkin İlkeler
aaa) Payın Asgari Bir İtibari Değere Sahip Olması
bbb) Payın Tescil İle Oluşması
ccc) Her Payın Diğer Paylardan Bağımsız Olması
ddd) Payın Şirkete Karşı Bölünememesi
eee) Payın Eşit Haklar Sağlaması
fff) Payın Müşterek veya İştirak Halinde Mülkiyete Konu Olabilmesi
ggg) Payın Serbestçe Devredilebilmesi
hhh) Payın Her Tür İşlemin Konusu Yapılabilmesi
ııı) Payın Senede Bağlanmasının Payda Değişiklik Meydana Getirmemesi
d) Esas Sermayenin Kuruluşta Malvarlığına Eşit Olması
e) Esas Sermayenin Belirli Bir Miktarda Olması
f) Esas Sermayenin Tamamının Taahhüt edilmiş olması
B. SERMAYE DIŞINDAKİ DEĞERLER
1. Menkul ve Gayrimenkul Mallar
2. Haklar
3. Stoklar
4. Alacaklar
5. Katılmalar ve Uzun Vadeli Alacaklar
6. Karşılıklar
7. Amortismanlar
8. Yedek Akçeler
9. Aktarılan (Dağıtılmamış) Karlar
10. Borçlar
III. ANONİM ORTAKLIKTA MALVARLIĞININ KORUNMASI
A. MALVARLIĞININ KORUNMASINI GEREKTİREN NEDENLER
1. Malvarlığının Alacaklara Teminat Oluşturması
2. Anonim Ortaklıktan Kaynaklanan Sakıncaları Giderme Amacı
B. MALVARLIĞINI KORUYAN HUKUKİ İMKANLAR
1. Malvarlığının Korunması İlkesi
a) Malvarlığının Korunması İlkesinin Kapsamı
b) Malvarlığının Korunması İlkesinin Hukuki Niteliği
c) Malvarlığını Koruyan Kanuni Düzenlemeler
2. Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması
3. Tasarrufun İptali Davası
4. Eşit İşlem İlkesi

İKİNCİ BÖLÜM
SERMAYE OLARAK KONULABİLECEK MALVARLIĞI DEĞERLERİ
3. SERMAYE TÜRLERİ VE SERMAYE OLABİLECEK DEĞERLER
I. SERMAYE TÜRLERİ
A. NAKDİ SERMAYE
B. AYNİ SERMAYE
1. Ayni Sermaye Kavramı
2. Ayni Sermayenin Özellikleri
a) Ayni Sermayenin Maddi Edim Niteliğinde Olması
b) Ayni Sermayenin Devredilebilir Nitelikte Olması
c) Ayni Sermayenin Para ile Ölçülebilir Nitelikte Olması
C. KİŞİSEL EMEK VE TİCARİ İTİBAR
II. ANONİM ORTAKLIĞA SERMAYE OLABİLECEK DEĞERLER
A. PARA ALACAK KIYMETLİ EVRAK VE SERMAYE ŞİRKETİ PAYLARI
1. Para
2. Alacak
a) Genel Olarak
b) Sermaye Olarak Konulamayacak Alacaklar
aa) Devredilemeyen Alacaklar 103 bb) Üzerinde Sınırlı Ayni Bir Hak, Haciz ve Tedbir Bulunan Alacaklar
cc) Vadesi Gelmemiş Alacaklar
3. Kıymetli Evrak
4. Sermaye Şirketlerine Ait Paylar
a) Genel Olarak
b) Sermaye Olarak Konulamayacak Sermaye Şirketlerine Ait Paylar
aa) Bağlı Nama Yazılı Anonim Ortaklık Payları
bb) Bedeli Tamamen Ödenmemiş Anonim Ortaklık Payları
cc) Limited Şirket Payları
B. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
1. Sermaye Olarak Konulabilecek Fikri Mülkiyet Hakları
a) Marka
b) Patent
c) Faydalı Model
d) Tasarım
e) İşletme Adı
f) Islahçı hakkı
g) Entegre Devre Topoğrafyası
2. Sermaye Olarak Konulamayacak Fikri Mülkiyet Hakları ve Benzeri Haklar
a) Ticaret Unvanı
b) Coğrafi İşaret Ve Geleneksel Ürün
c) Know-How
d) Ticari Sır
e) Müşteri Çevresi (Good Will)
f) Fikir Ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklar
C. TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLAR
1. Taşınır Mallar
2. Taşınmaz Mallar
a) Arazi
b) Tapu Kütüğünde Ayrı Sayfaya Kaydedilen Bağımsız ve Sürekli Haklar
aa) Sermaye Olarak Konulabilecek Bağımsız ve Sürekli Haklar
aaa) Üst Hakkı
bbb) Kaynak Hakkı
ccc) Taşınmaz Yükü
bb) Sermaye Olarak Konulamayacak Bağımsız ve Sürekli Haklar
aaa) İntifa Hakkı
bbb) Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkı
ccc) Sükna (Oturma) Hakkı
ddd) Diğer İrtifaklar
eee) Taşınmaz Rehni (İpotek)
c) Kat Mülkiyeti Kütüğüne Kayıtlı Bağımsız Bölümler
D. TİCARİ İŞLETMELER
E. ELEKTRONİK ORTAMLAR ALANLAR ADLAR VE İŞARETLER
F. MADEN RUHSATNAMELERİ VE BENZERİ HAKLAR
1. Maden Ruhsatnamesi
2. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sulara İlişkin Haklar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KURULUŞTA MALVARLIĞININ KORUNMASI
4. SERMAYE TAAHHÜDÜNDE MALVARLIĞININ KORUNMASI
I. TAŞINIRLARIN TEVDİ TAŞINMAZLARIN ŞERH EDİLMESİ
II. ASGARİ BİR SERMAYENİN TAAHHÜT EDİLMESİ
III. ESAS SERMAYENİN TAMAMININ TAAHHÜT EDİLMESİ
IV. BAZI DEĞERLERİN SERMAYE OLARAK GETİRİLEMEMESİ
A. KİŞİSEL EMEK VE TİCARİ İTİBAR
B. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNE KONU MALLAR
C. TAŞINIR VE TAŞINMAZLARIN FAYDALANMA HAKLARI
V. AYNİ SERMAYEYE BİLİRKİŞİLERCE DEĞER BİÇİLMESİ
A. GENEL OLARAK
B. AYNİ SERMAYEYE DEĞER BİÇİLMESİNDE YOLSUZLUK YAPILMASI
VI. HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARIN GARANTİ EDİLMESİ
VII. İTİBARİ DEĞERİN ALTINDA PAY ÇIKARILAMAMASI
VIII. PAY TAAHHÜDÜNÜN TESCİLDEN ÖNCE DEVREDİLEMEMESİ
IX. ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI TAAHHÜT EDEMEMESİ
5. SERMAYENİN İFA EDİLMESİNDE MALVARLIĞININ KORUNMASI
I. NAKDİ SERMAYENİN BELİRLİ BİR SÜRE İÇİNDE ÖDENMESİ
A. SERMAYENİN YÜZDE YİRMİBEŞİNİN TESCİLDEN ÖNCE ÖDENMESİ
1. Genel Olarak
2. Sermayenin Yüzde Yirmibeşinin Tescilden Önce Ödenmesinin İstisnaları
a) Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Halka Arz Edilen Payların Bedelleri
b) Payların Çıkarılma Primleri
c) Kuruluşta Halka Arz Edilecek Payların Bedelleri
B. SERMAYENİN KALANININ YİRMİDÖRT AY İÇİNDE ÖDENMESİ
C. NAKDİ SERMAYE KOYMA BORCUNDAN İBRA YASAĞI
D. NAKDİ SERMAYE KOYMA BORCUNUN TAKASI
E. NAKDİ SERMAYE BORCUNDA ZAMANAŞIMI
II. NAKDİ ÖDEMELERİN ÖZEL BİR HESABA YATIRILMASI
III. SÜRESİNDE İFA EDİLMEYEN SERMAYE BORCUNA FAİZ ÖDENMESİ
IV. SERMAYE BORCUNU ÖDEMEYEN PAYSAHİBİNİN ISKAT EDİLMESİ
A. ISKATIN HUKUKİ NİTELİĞİ
B. ISKATIN UYGULANMA ŞARTLARI
1. Sermaye Borcunun Kısmen veya Tamamen Ödenmemiş Olması
2. Paysahibinin Temerrüdünün Gerçekleşmesi
3. İhtarda Bulunularak Bir Aylık Süre Öngörülmesi
C. ISKAT KARARININ ALINMASI
D. ISKAT KARARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
E. ISKATIN SONUÇLARI
1. Iskata Konu Paylar Açısından Paysahipliği Sıfatının Sona Ermesi
2. Ödenen Bedellerin Geri İstenememesi
3. Paysenetlerinin İade veya İptal Edilmesi
4. Iskat Edilen Paylara İlişkin Hakların Donması
5. Iskata Konu Payların Satılması
6. Iskat Edilen Paysahibinin Ceza ve Tazminat Ödemesi
a) Pay Sahibinin Açık Kalan Tutardan Sorumluluğu
b) Pay Sahibinin Cezai Şart Tazminatı Ödemesi
c) Pay Sahibinin Tazminat Ödemesi
6. KURULUŞTA ÖNGÖRÜLEN DİĞER TEDBİRLER
I. KURUCULARA PARA VE BEDELSİZ PAY GİBİ HAKLAR VERİLEMEMESİ
II. SERMAYENİN ONDA BİRİNİ AŞAN SÖZLEŞMELERİN ONAYA TABİ OLMASI
A. GENEL OLARAK
B. SÖZLEŞMENİN ONAYA TABİ OLABİLMESİ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR
1. Bir İşletme veya Ayın Devralınmalı ya da Kiralanmalı
2. Yapılan Devralma ya da Kiralama Ortaklığın Faaliyet Konusu İçine Girmemeli
3. Sözleşme Ortaklığın Tescilinden İtibaren İki Yıl İçinde Yapılmalı
4. Sözleşmenin Tutarı Esas Sermayenin Onda Birini Aşmamalı
5. İktisap Cebri İcra Yoluyla Gerçekleşmemeli
C. GENEL KURULUN SÖZLEŞMEYİ ONAYLAMASI
III. AĞIRLAŞTIRILMIŞ SORUMLULUK ÖNGÖRÜLMESİ
A. SERMAYE HAKKINDA YANLIŞ BEYAN VERİLMESİNDE SORUMLULUK
B. ALACAK HAKKININ TAHSİL EDİLMEMESİNDE SORUMLULUK
C. SULH VE İBRA YASAĞI

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
FAALİYET AŞAMASINDA MALVARLIĞININ KORUNMASI
7. ORTAKLIĞIN KENDİ PAYLARINI İKTİSABINDA TEDBİRLER
I. ORTAKLIĞIN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP VE REHİN YASAĞI
A. GENEL OLARAK
B. ORTAKLIĞIN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP YASAĞININ İSTİSNALARI
1. Sermayenin Yüzde Onunu Aşmayan Payların Kazanılması
a) Genel Kurulun Yönetim Kuruluna Yetki Vermesi
aa) Genel Olarak
bb) Yakın ve Ciddi Bir Kaybın Önlenmesi Halinde Yetkinin Aranmaması
b) Bedelin Bilanço Karından veya Serbest Akçelerden Karşılanmış Olması
c) Payların Bedellerinin Tümünün Ödenmiş Olması
2. Sermaye Azaltımı Sonucu Elde Edilen Paylar
3. Birleşme ve Devralma Gibi Külli Halefiyetle Elde Edilen Paylar
4. Kanuni Satın Alma Sonucu Elde Edilen Paylar
5. Cebri İcra Yoluyla Elde Edilen Paylar
6. Menkul Kıymet Ortaklıklarınca Kazanılan Paylar
7. İvazsız Olarak Elde Edilen Paylar
8. Iskat Sonucu Kazanılan Paylar
9. Gerçek Değerle Satın Alma Önerisi Sonucu Alınan Paylar
a) Genel Olarak
b) Rıza Dışı Kazanılan Paylar
C. PAYLARIN KAZANILMASINDA FİNANSAL DESTEK YASAĞI
1. Genel Olarak
2. Finansal Destek Yasağının İstisnaları
D. ORTAKLIĞIN İKTİSAP ETTİĞİ PAYLARI ELDEN ÇIKARMASI
1. Sermayenin Yüzde Onunu Aşan Payların Elde Çıkarılması
2. Kanuna Aykırı Olarak İktisap Edilen Payların Elden Çıkarılması
3. Elden Çıkarılmayan Payların İtfasının Zorunlu Olması
E. ORTAKLIĞIN KAZANDIĞI PAYLARDAKİ HAKLARIN KULLANILMASI
1. Genel Olarak
2. Yavru Ortaklık Tarafından Ana Ortaklığın Paylarının Edinilmesi Halinde
3. Karşılıklı Katılma Halinde
II. ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA YEDEK AKÇE AYIRMASI
8. YEDEK AKÇE VE KAR PAYINA İLİŞKİN TEDBİRLER
I. YEDEK AKÇELERE İLİŞKİN TEDBİRLER
A. KANUNİ YEDEK AKÇELERİN AYRILMASININ ZORUNLU OLMASI
1. Genel Kanuni Yedek Akçe (Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe)
2. Kanuni Yedek Akçe (İkinci Tertip Yedek Akçe)
3. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Pay Senetleri İçin Ayrılan Yedek Akçe ve Yeniden Değerleme Fonları
B. KANUNİ YEDEK AKÇELERİN SADECE BELİRLİ AMAÇLARLA KULLANILABİLMESİ
1. Birinci ve İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçenin Kullanılması
a) Kanuni Yedek Akçelerin Esas Sermayenin Yarısını Geçmeyen Kısmının Kullanılması
aa) Zararların Kapatılması
bb) İşletmenin Devam Ettirilmesi veya İşsizliğin Önlenmesi
b) Kanuni Yedek Akçelerin Esas Sermayenin Yarısını Geçen Kısmının Kullanılması
2. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Pay Senetleri İçin Ayrılan Yedek Akçe ve Yeniden Değerleme Fonlarının Kullanılması
II. KAR KAZANÇ VE TASFİYE PAYINA İLİŞKİN ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER
A. KAR VE TASFİYE PAYININ YAPILAN ÖDEMELERLE ORANTILI OLARAK HESAPLANMASI
B. SERMAYE İÇİN SADECE HAZIRLIK DÖNEMİ FAİZİ ÖDENEBİLMESİ
1. Genel Olarak
2. Faiz Ödenebilme Şartları
a) Hazırlık Dönemi için Verilebilmesi
b) Esas Sözleşmede Hüküm Bulunması veya Sermaye Artırım Kararıyla Genel Kurulun Karar Vermesi
c) Ödenmiş Sermayeye Göre Belirlenmesi
C. KAR DAĞITIMININ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLANMASI
1. Birinci Kar Payı Dağıtım Şartları
a) Kar Sağlanmış veya Bu Amaç için Kullanılabilecek Yedek Akçe Ayrılmış Olmalı
b) Ödenmiş Sermaye ile Genel Kanuni (Birinci Tertip) Yedek Akçede Bir Azalma Olmamalı
c) Genel Kanuni Yedek Akçe (Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe) Ayrılmış Olmalı 312 2. İkinci Kar Payı Dağıtım Şartları
a) Birinci Kar Payı (%5) Dağıtılmış Olmalı
b) Kardan Pay Alacaklara Kar Payları Ödenmiş Olmalı
c) İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ile İsteğe Bağlı Yedek Akçeler Ayrılmış Olmalı
d) Genel Kurul Kar Payı Dağıtımı Yönünde Karar Almış Olmalı
3. Sermaye Piyasası Kanunu Düzenlemeleri
a) Sermaye Piyasası Kanununa Göre Kar Payı Dağıtım Şartları
b) Sermaye Piyasası Kanununa Göre Kar Payı Avansı Dağıtım Şartları
c) Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı 328 d) Yatırım Ortaklıklarında Kar Payı Dağıtımına İlişkin Esaslar
D. YÖNETİM KURULU KAZANÇ PAYININ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLANMASI
1. Genel Olarak
2. Yönetim Kurulu Üyelerine Kazanç Payı Verilebilme Şartları
E. HAKSIZ YERE ALINAN KAR PAYI KAZANÇ PAYI VE HAZIRLIK DÖNEMİ FAİZİNİN GERİ ALINABİLMESİ
1. Kötüniyet Halinde Kar ve Kazanç Paylarının Geri Alınması
a) Genel Olarak
b) Kar ve Kazanç Paylarının Geri Alınma Şartları
aa) Kar ve Kazanç Payları Hesaben veya Fiilen Dağıtılmış Olmalı
bb) Kar ve Kazanç Dağıtımı Haksız ve Gerçek Dışı Olmalı
aaa) Kar Dağıtımının Haksız Olması
bbb) Kar ve Kazanç Dağıtımının Gerçek Dışı Olması
cc) Kar ve Kazanç Dağıtımı Yapılan Kimseler Kötüniyetli Olmalı
dd) Doktrindeki Bir Görüşe Göre Kar ve Kazanç Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı İptal Edilmiş Olmalı
c) İade ile Yükümlü Olan Kişiler
d) Haksız Kar ve Kazanç Payı Alınması Halinde Doğan Sorumluluk
e) Zamanaşımı
f) Kar ve Kazanç Payı İade Davası
2. Şirketin İflası Halinde Kar ve Kazanç Paylarının Geri Alınması
a) Genel Olarak
b) İflas Halinde Kar ve Kazanç Paylarının Geri Alınma Şartları
aa) Yönetim Kurulu Üyesine Ödenen Kazanç Payı ve Diğer Ödemelerin Yönetim Kurulu Üyesi Tarafından Alınmış Olmalı
bb) Şirket İflas Etmiş Olmalı
cc) Yönetim Kurulu Üyelerinin İade Yükümlülüğünün Sebepsiz Zenginleşme Esasına Dayanması
9. FAALİYET AŞAMASINDA ÖNGÖRÜLEN DİĞER TEDBİRLER
I. ORTAKLIĞA BORÇLANMANIN YASAKLANMASI
A. PAY SAHİPLERİNİN SADECE BAZI ŞARTLARDA BORÇLANABİLMESİ
B. YÖNETİCİ VE YAKINLARININ ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞI
1. İşlem Yapma Yasağı
2. Borçlanma Yasağı
II. SERMAYE KAYBINDA BİR TAKIM YÜKÜMLÜLÜKLER ÖNGÖRÜLMESİ
A. SERMAYENİN YARISININ KARŞILIKSIZ KALMASI
B. SERMAYENİN ÜÇTE İKİSİNİN KARŞILIKSIZ KALMASI
C. ORTAKLIĞIN BORCA BATIK DURUMA GELMESİ
1. Ara Bilanço Hazırlanması
2. Şirketin İflastan Kurtarılma İmkanları
a) Alacaklıların Taahhütte Bulunması
b) Konkordato Talep Edilmesi
III. MALVARLIĞININ KORUNMASINA AYKIRI KARARLARIN HÜKÜMSÜZ OLMASI
A. GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
1. Genel Olarak
2. Malvarlığının Korunması Hükümlerine Aykırı Kararların Hükümsüzlüğü
B. YÖNETİM KURULU KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
1. Genel Olarak
2. Malvarlığının Korunması Hükümlerine Aykırı Kararların Hükümsüzlüğü
IV. MÜZAKEREYE KATILMA YASAĞININ ÖNGÖRÜLMESİ
V. SERMAYE ARTIRIMINDA VE AZALTIMINDA ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER
A. SERMAYE ARTIRIMINDA ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER 408 1. Pay Bedelleri Ödenmeden Sermaye Artırımı Yapılamaması
2. Sermaye Artırımında Yönetim Kurulunun Beyan Vermesi
3. Şartlı Sermaye Artırımının Sermayenin Yarısını Aşmaması
4. Şartlı Artırılan Sermayeye Yapılan Ödemenin En Az Nominal Değere Eşit Olması
B. SERMAYE AZALTIMINDA ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER
1. Alacaklıları Karşılayacak Miktarda Aktiflerin Bulunması
2. Alacaklıların Davet Edilerek Alacakların Teminat Altına Alınması
VI. SERMAYENİN İADESİNİN YASAK OLMASI
VII. BEDELİ TAMAMEN ÖDENMEYEN PAYLAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER
A. HAMİLİNE SENET ÇIKARILAMAMASI
B. NAMA PAYLARIN HAMİLİNE PAYLARA DÖNÜŞTÜRÜLEMEMESİ
C. PAYLARIN DEVRİNDE ŞİRKETİN ONAYININ ŞART OLMASI
D. DEVRALANIN PAYIN ÖDENMEYEN KISMI İÇİN SORUMLU OLMASI
VIII. BORÇLANMA SENETLERİ BEDELLERİNİN TAM VE NAKİT ÖDENMESİ 428
IX. TASFİYE DURUMUNDA ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER
A. AKTİFLERİN ÖNEMLİ BİR KISMININ SATILABİLMESİ İÇİN GENEL KURUL KARARININ GEREKLİ OLMASI
B. ALACAKLAR ÖDENMEDEN TASFİYE PAYI ÖDENEMEMESİ
1. Dağıtımın Paysahiplerinin Ödedikleri Sermayeler Ve İmtiyaz Hakları Oranında Yapılması
2. Alacaklılara Üçüncü Kez Yapılan Çağrı Tarihinden İtibaren Bir Yıl Geçmedikçe Dağıtımın Yapılamaması
C. TASFİYEDEN DÖNÜLEBİLMESİ İÇİN ŞİRKET MALVARLIĞININ DAĞITIMINA BAŞLANILMAMIŞ OLMASI
SONUÇ